IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS PIEDĀVĀ

E- punkts http://www.iic.lv/e-punkts/  ir Latvijā vēl nebijis pakalpojums – vietne, kurā vienuviet atrodama informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem.

E-punktā ir apkopota informācija par atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzībām un viņa ģimene var saņemt izglītībā un sociālajā jomā, par speciālistiem un NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijas lielajās pilsētās (izņemot Rīgu) un projekta īstenošanas pašvaldībās, kā arī par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē jautājumus, kuri tieši skar bērnus ar speciālām vajadzībām.

E-informācijas punkts ir izstrādāts projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” (Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/135/009) ietvaros.  E-punkts ir izstrādāts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par E-punkta  saturu atbild Izglītības iniciatīvu centrs.

********************************************

ATBALSTA PERSONĀLS


ATBALSTA KOMANDAS MĒRĶIS: izveidot vispusīgu, koordinētu pedagoģiska, psiholoģiska un sociāla rakstura atbalsta sistēmu skolēniem

ATBALSTA KOMANDAS UZDEVUMI:

 • ·         Koordinēt bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā
 • ·         Izveidot, izstrādāt un izvērtēt skolēnu individuālās izglītības plānus
 • ·         Sadarboties ar pedagoģisko padomi un administrāciju skolēnu mācību darba un individuālo plānu īstenošanā
 • ·         Organizēt palīdzību skolēniem atbilstoša katra bērna individuālajām vajadzībām

ATBALSTA KOMANDAS MĒRĶAUDITORIJA:

 • ·         Bērni ar speciālajām vajadzībām
 • ·         Bērni, kuriem pedagogs konstatējis atbalsta pasākumu nepieciešamību
 • ·         Otrgadnieki
 • ·         Bērni, kuri kavē mācību stundas
 • ·         Bērni, kuri cieš no vardarbības
 • ·         Bērni, kuriem ir uzvedības problēmas
 • ·         Bērni un/vai vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam speciālistam

VECĀKIEM PAR BĒRNA ATTĪSTĪBU -  BĒRNA ATTĪSTĪBA

LOGOPĒDS ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš:

 • nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem,
 • veic runas un valodas profilaksi.

Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi, kas izpaužas kā specifiski mācīšanās traucējumi – skolēnam lielas grūtības lasīt, rakstīt un rēķināt. Bērni, kuri  skolā nespēj veiksmīgi apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi vai nespēj veikt matemātiskas darbības. Kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Tas nenozīmē, ka bērniem ir garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Šādos gadījumos runā par lasīšanas, pareizrakstības un rēķināšanas traucējumiem – disleksiju, disgrāfiju, diskalkuliju.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:

 • aizkavēta lasītprasmes apguve;
 • grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
 • grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
 • nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
 • lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
 • vāja izpratne par lasīto;
 • nepatīk lasīt.
 • Rakstīšanas traucējumi izpaužas:
 • slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu;
 • lēni raksta;
 • diktātos teikumi nav pabeigti;
 • nespēj precīzi norakstīt;
 • nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.
 • Matemātiskie traucējumi izpaužas:
 • lēni skaitļo;
 • grūti atceras skaitļus, formulas, reizrēķinu;
 • grūtības ģeometrisko formu noteikšanā;
 • grūtības teksta uzdevumu risināšanā;
 • neizprot matemātiskos jēdzienus;
 • nepatīk matemātika. 

Ko dara skolas psihologs?

 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • Piedāvā vecāku konsultēšanu;
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību;
 • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • Palīdz vecāko klašu skolēniem izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju, kura atbilst viņu interesēm un dotībām.

Novērtē

Skolēniem ir iespējams veikt Intelekta spēju diagnostiku, izmantojot Vudkoka - Džonsona Kognitīvo spēju testu. Testu lieto, lai uzzinātu bērna vai pieaugušā intelekta stiprās un vājās puses, kas var palīdzēt saprast:
- kāpēc ir radušās mācību grūtības,
- ar kādiem paņēmieniem var uzlabot mācīšanās procesu,
- izvēlēties piemērotāko mācību programmu,
- kādu izvēlēties nākotnes profesiju,
- kas rada darba problēmas.

Risina problēmas

 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • Sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;
 • Palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas;
 • Palīdz bērniem pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības un mainās mācību vide un skolotāji.

Problēmas, ar kurām mēdz vērsties pie psihologa:

 • savstarpējo attiecību grūtības skolā un ģimenē (vientulības, izstumtības sajūta, nav draugu u.c.);
 • pārdzīvojumi, kas saistīti ar nesaskaņām vai nelaimēm ģimenē;
 • bēdas, nomākts garastāvoklis, emocionālās sāpes, skumjas;
 • domas par pašnāvību;
 • nepatīkamas atmiņas, uzmācīgas domas;
 • neticība savām spējām;
 • stress, trauksme, nemiers;
 • mācīšanās grūtības;
 • neprasme plānot savu laiku;
 • pašdisciplīnas trūkums;
 • dažādi konflikti;
 • pusaudžu un dzimumidentitātes problēmas;
 • adaptācijas un personības attīstības grūtības (īpaši pusaudžu vecumā)
 • atkarība (alkohola, narkotiku lietošana, dators, smēķēšana, attiecības u.c.)

Psihologa sadarbība ar skolēnu

Skolēna sadarbībai ar psihologu ir jābūt brīvprātīgai (līdz skolēns sasniedzis 18 gadu vecumu, tai nepieciešama vecāku atļauja) No sadarbības ar psihologu nevar gaidīt ātru rezultātu, parasti risinājums prasa ilgāku laiku – pat vairākus mēnešus. Skolas psihologs var ieteikt vecākiem doties pie kāda cita speciālista – logopēda, sociālā pedagoga, neirologa, u. c.

Ko dara izglītības iestāžu medmāsa?

 • sniedz neatliekamo palīdzību skolēniem, skolas personālam savas kompetences ietvaros, ievērojot MK noteikumus;
 • dežurē un nodrošina primāro medicīnisko aprūpi skolas pasākumos, sporta sacensībās;
 • veicina veselīgo dzīvesveidu un racionālu ēdināšanas ieviešanu skolā;
 • sniedz konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolotājiem par veselības risinājumiem savas kompetences ietvaros;
 • izvērtē skolēnu veselības stāvokļa atbilstību, lai piedalītos mācību stundās;
 • informē par stājas defektu profilakses iespējām;
 • veic skolēnu veselības stāvokļa novērtēšanu, kur ietilpst antropometrisko un vitālo radītāju noteikšana;
 • kontrolē sporta nodarbības atbilstoši veselības grupām;
 • informē un organizē bērnu apmeklējumus pie zobārsta un zobu higiēnista;
 • informē un koordinē imunizācijas izpildi;
 • izvērtē infekciju epidemioloģisko situāciju un seko šo pasākumu izpildei;
 • organizē profilaktiski izglītojošo darbu, piedaloties vecāku sapulcēs, audzināšanas stundās, pedagoģiskajās sēdēs, gatavo medicīniskos materiālus par veselības jautājumiem.