KĀRTĪBA KLĀTIENES KONSULTĀCIJĀS DOKUMENTS

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības ārtelpu nodarbībās   DOKUMENTS


PAR MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANU ATTĀLINĀTI

Mēs ticam un uzticamies jums, ka arī attālināti varam darboties tā, kā to paredz mūsu skolas vērtības: atbildīgi, radoši un sadarbojieties.

SEKOJIET AKTUĀLAI INFORMĀCIJAI PAR ATTĀLINĀTA MĀCĪBU PROCESA NORISES AKTUALITĀTĒM VIETNĒS  

IZM

VISC

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Šeit var atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībāsPedagogi strādā attālināti, operatīvai saziņai un uzdevumu izplatīšanai izmantojot e-klasi; mācību saturam – uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv  vai citus iepriekš izmantotos resursus un līdzekļus – mācību grāmatas, darba lapas, darba burtnīcas, digitālo materiālu krātuves, kā arī savus veidotos mācību materiālus.
Klašu audzinātāji turpinās uzturēt regulāru saziņu ar skolēniem un vecākiem.

Atbildība par bērnu drošību šajā laika posmā pilnībā gulstas uz Jūsu pleciem. Skola nevar nodrošināt attālināti pārraudzīt Jūsu bērnu drošību, tajā skaitā arī drošību internetā. Vecāki ieteikumus, kā efektīvāk pārraudzīt savu bērnu drošības jautājumus interneta vidē var smelties  

https://drossinternets.lv/lv/materials/listal

KONTROLES RĪKI LIETOTŅU PĀRVALDĪBAI

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA 

SKOLOTĀJS:

1.      ir izplānojis mācību saturu atbilstoši sava mācību priekšmeta programmai un klasei mācībām attālināti;

2.      ir sabalansējis mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniedzis skaidru instrukciju uzdevumu izpildei,  norādījis pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus;

3.      mācību priekšmetu ietvaros uzdotie uzdevumi būs vienai vai vairākām dienām, vai  mācību nedēļai, ko skolēns veiks šīs nedēļas laikā, neskaidrību gadījumā, konsultējoties ar skolotāju e-klases vidē.

 SKOLĒNS:

1.      zina, kā notiks saziņa ar skolotāju;

2.      patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu (e-klases dienasgrāmatā pie stundu tēmas) un pilda skolotāja sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus ( e-klasē – mājasdarba uzdevumi);

3.      izmanto skolas piedāvāto rīku – e-klasi, lai iegūtu mācību atbalstu no saviem skolotājiem;

4.      pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem atgriezenisko saiti par paveikto.

5.       STUNDU SARAKSTS  saglabājas esošais, tas nozīmē – mācību tēmas ir pieejamas e-klases dienasgrāmatā

IETEIKUMI VECĀKIEM:

1.      vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli;

2.      meklējiet atbalstu kopā;

3.      palīdziet iekārtot mācību vietu;

4.      izplānojiet mācību dienu kopā pēc ieteicamā vienas dienas režīma;

5.      sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās;

6.      plānojiet, lai katru dienu izkustētos.

IETEIKUMI VECĀKIEM

·         Lūdzam Jūsu atbalstu attālināta mācīšanās procesa nodrošināšanā, palīdzot Jūsu bērnam plānot samērīgu laiku mācībām un atpūtai.

·         Aicinām aktīvi sekot līdzi skolēna un skolotāja sadarbībai e-klases sistēmā, atbilstoši stundu sarakstam.

·         Lūdzam nekavējoties ziņot klases audzinātājam, ja slimības dēļ vai citu objektīvu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātā mācīšanās procesā. Ja skolai būs iespēja, palīdzēsim risināt radušos situāciju.

·         Skolotāju galvenais saziņas rīks ar skolēniem un vecākiem ir e-klases sistēma.

·         Mācību priekšmetu skolotāji ir izstrādājuši mācību plānu attālinātas mācīšanās nodrošināšanai, tāpat skolotāji ir pieejami konsultācijām.

·         Ja Jums vai Jūsu bērnam nepieciešams atbalsta personāla palīdzība attālinātās mācīšanās laikā, lūdzu, sazinieties ar psihologu, logopēdu, vienojieties par sadarbības formu attālināti.

·         Paldies, ka esat ieinteresēti, lai attālinātā mācīšanās būtu efektīva! Ticam, ka sadarbojoties mēs spēsim nodrošināt attālināto mācīšanos veiksmīgi!

·         Būsim atbildīgi, saudzēsim savu un apkārtējo veselību!

IETEIKUMI SKOLĒNIEM

·         Izstrādā savu dienas plānu mācību darbam, ieplāno laiku mācībām un brīvajam laikam.

·         Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties, pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums, atbilstošā programmatūra. Ja radušās problēmas, lūdz palīdzību vecākiem vai skolotājiem.

·         Lūdzu, pārliecinies, ka e-klases vietnē esi ielogojies ar savu kā skolēna lietotājvārdu, izmantojot vecāku paroli un lietotājvārdu, ziņas no skolotājiem nesaņemsi.

·         Ja nevari atvērt e-klasi vai radusies e-klases sistēmas pārslodze, sazinies ar skolotāju.

·         Katru dienu pārbaudi ziņojumus e-klases sistēmā.

·         Veic skolotāju iesūtītos uzdevumus ar augstu atbildības sajūtu, parādot zināšanas, tas palīdzēs Tev pilnveidot sevi, savas zināšanas un prasmes.

·         Sazinies ar saviem skolotājiem regulāri, respektē skolotāja noteiktos termiņus, atbildi skolotājam un lūdz palīdzību, ja neizproti uzdoto vai radušās citas grūtības. Skolotāji ir Tavs atbalsts un palīgs šajā mācīšanās procesā.

·         Plkst. 16.00 – 17.00 klases WhatsApp grupā sazinies ar klases audzinātāju, vai piezvani individuāli un informē par to, kā tev veicies attālināto mācību tekošajā dienā.

·         Regulāri sazinies ar saviem klasesbiedriem. Esi jauks, atbalstiet viens otru mācīšanās procesā.

·         Izmanto starpbrīžus starp uzdevumu veikšanu, lai rūpētos par sevi, būtu aktīvs, ēstu veselīgi un atpūstos svaigā gaisā.

·         Runā ar pieaugušajiem, lūdz palīdzību, ja radušās grūtības attālinātas mācīšanās procesā.

·         Neatliec uz vēlāku laiku to, kas jāizdara šodien.

·         Neapstājies pie pirmajām grūtībām, lūdz palīdzību, skolotāji ir Tavs atbalsts attālinātās mācīšanās procesā.

·         Ja esi nopietni saslimis un nevari piedalīties mācību darbā, lūdzu, nekavējoties informē klases audzinātāju.

·         Ja radušās tehniskas grūtības piedalīties attālinātā mācīšanās procesā, informē klases audzinātāju, viņa sazināsies ar skolas vadību, kas palīdzēs atrisināt radušos situāciju.

·         Ja nepieciešams, attālinātās mācīšanās laikā Tev ir iespēja sazināties ar skolas psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu.

·         Rūpējies par sevi un esi organizēts!

·         Mēs ticam, ka šajā mācīšanās laikā gūtā pieredze Tev un mums visiem noderēs turpmāk!

·         Mēs esam lepni, ka esi gatavs iesaistīties un saproti, ka šī ir Tava iespēja gan pilnveidot, gan pārbaudīt sevi!

KUR MEKLĒT ATBALSTU:

Jautājumus, kuri skolēnam radīsies uzdevumu saņemšanas, izpildīšanas, atgriezeniskās saites sniegšanas laikā lūdzam, pirmkārtuzdot e-klases pastā savai skolotājai, ņemot vērā to, ka skolotāji strādā attālināti.

Vecāku ievērībai !

1)  Par skolēna mācību procesu attālināti ir atbildīga gan skola, gan vecāki. Skola ir atbildīga par apgūstamās mācību vielas piedāvājumu skolēniem katru mācību dienu. Vecāki ir atbildīgi par to, ka skolēns katru dienu ir mājās un veic skolotāja dotos mācību uzdevumus.

2)   Ja skolēns attaisnojoša iemesla dēļ konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātas mācīšanās procesā, vecāki informē klases audzinātāju, kurš e-klasē ievada skolēna nepiedalīšanos mācību procesā un informē priekšmetu skolotājus. Vienojas par darba izpildes laiku individuāli.

3)    E-klase ir galvenais saziņas rīks starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Pārliecinieties, ka jums ir piekļuve tieši savam e-klases profilam. Esiet atbildīgi un lietojiet tikai savu e-klases profilu! Ja nepieciešama paroles maiņa vai pieslēgšanās, sazinieties ar direktori!

        Vēršu uzmanību uz to, ka pēc pirmās attālināti organizētās mācību nedēļas Izglītības un zinātnes ministrija apkopos skolu sniegto informāciju un pieņems lēmumu, vai turpināt attālināti mācīties vai arī tiks pagarināts mācību gads. Attālināto mācību īstenošanas veiksme ir atkarīga no mūsu spējas konstruktīvi sadarboties, meklēt nestandarta risinājumus un atbildīgi veikt attālinātu mācīšanos.

Ārkārtas situācijā būsim pacietīgi, jo šī mums katram ir jauna pieredze!

Veiksmi un savstarpējā sapratnē balstītu komunikāciju vēlot, direktore Inese Juhnoviča

Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā

Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesu attālināti, atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.
Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.
Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms ir aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem vajag runāt un iespēju robežās tos novērst.
Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.
Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

Atbildība par bērniem ir vecāku ziņā!
Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.
Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Sagatavots pēc VBTAI un preses materiāliem