Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (NVVST) Latvijā

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību. 
Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā iesaistīties var ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu (turpmāk – skola) un kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas satrādāt pie Veselību veicinošām skolām noteikto kritēriju izpildes.

Galvenie ieguvumi skolām, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā:

 • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
 • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (nodarbības, videolekcijas domapmaiņu pēcpusdienas u.c.) par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
 • iespējas piedalīties Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
 • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
 • uz pierādījumiem balstīts metodiskais atbalsts veselības veicināšanas daba organizēšanā, aktivitāšu veidošanā skolā;
 • kritēriji tiek ņemti vērā izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikā.

Veselības veicināšana skolā nozīmē:

 • veselības veicināšana notiek izmantojot jebkurus pieejamos resursus, pasākumus un aktivitātes;
 • skola īsteno tādu politiku un nodrošina praksi, kas respektē ikviena labklājību un cieņu, sniedz skolēniem radošas pašizpausmes iespējas un padomus, kā gūt panākumus un labas sekmes, līdz ar to motivē darīt labus darbus, labākas nākotnes nodrošināšanai;
 • veselības veicināšanā skolā ir iesaistīti veselības un izglītības nozaru pārstāvji, skolotāji, studenti, vecāki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u.c.;
 • skolā tiek nodrošināta veselīga un droša vide;
 • skolā tiek nodrošināta veselības izglītība un skolas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • skolā tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo vielu lietošanas samazināšanai, kā arī tiek nodrošinātas dažādas konsultācijas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā veidā nodrošinot garīgās veselības veicināšanu;
 • skola cenšas uzlabot veselību, ne tikai skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes locekļiem un pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido (palielina vai samazina) visas sabiedrības veselību un labklājību.

 Veselību veicinoša skola koncentrējas uz:

 • rūpēm par sevi un apkārtējiem;
 • veselīgu lēmumu pieņemšanu un kontroles uzņemšanos pār saviem dzīves apstākļiem;
 • tādu apstākļu radīšanu, kas uzlabo veselību (caur skolas politiku, pakalpojumiem, fiziskiem un sociāliem apstākļiem);
 • smēķēšanas, narkotisko vielu, alkohola lietošanas izplatības samazināšanu, HIV, AIDS, STI izplatības samazināšanu, mazkustīga dzīvesveida samazināšanu, vardarbības un traumu novēršanu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu;
 • ar veselību saistītas uzvedības ietekmēšanu - mainot zināšanas, radot pārliecību, prasmes un veidojot attieksmi, vērtības un atbalstu. 

We all care about our children - they are the future of Europe.

Every child in Europe has the right to education, health and security.

Every child should have the opportunity to be educated in a health promoting school.

spkc