SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie, patriotiskākie skolēni. Pašpārvalde rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, lai skolas mācību dzīvē ielītu arī kāda cita krāsa un mūsu ikdiena būtu interesantāka. Tā ir iespēja pilnveidoties, mācoties strādāt komandā, pieņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību. Pašpārvalde ir arī iespēja dažādi radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt skolai - veidojot skolas dzīvi interesantāku, izsakot savas idejas skaļi un tiešām redzot, kā tās piepildās! Ja vēlies pievienoties mums, kuriem interesē tas, kas notiek skolā, kuriem ir vēlme darīt un piedalīties - nāc uz mūsu skolas Pašpārvaldi!

SKOLAS PAŠPĀRVALDES SASTĀVS 2021./22.m.g. 


Prezidente


Prezidenta vietnieceIzglītības ministrs


Kultūras ministrsInformācijas ministrijā


Kārtības ministrijā


Sporta ministrijā


Ārlietu ministrijā


Vides ministrijā


LAZDONAS PAMATSKOLAS PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS 
 Pielikums
 LAZDONAS PAMATSKOLAS PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 


Skolēnu pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu sabiedriskās dzīves veidošanos skolā, pildītu starpnieka funkcijas starp skolas administrāciju un skolēniem, veicinātu mācību procesa uzlabošanu. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, kā arī pilnveidot sabiedriskās dzīves organizēšanas iemaņu apgūšanu.

Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • Veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem un izglītības iestādes administrāciju;
  • Pārstāvēt skolēnu intereses un vēlmes;
  • Veidot un attīstīt skolas sabiedrisko dzīvi;
  • Veicināt mācību procesa efektivitāti;
  • Informēt skolēnus par viņu tiesībām un pienākumiem;
  • Piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē;
  • Piedalīties savas skolas darba plānošanā;
  • Iesniegt skolēnu izteiktos priekšlikumus skolas administrācijai ;
  • Veicināt sadarbību ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pagasta pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām.