PAGARINĀTĀS DARBA DIENAS GRUPAS

DARBA KĀRTĪBA 

1. Pagarinātās dienas grupas (turpmāk PDG) nolūks ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu pēc mācību stundām. Palīdzēt sagatavot izglītojamajiem mājas darbus, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

2. PDG apmeklē, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

3.  Skolas administrācija nodrošina PDG režīmam atbilstošus apstākļus un kontrolē tās dienas režīma ievērošanu.

4. Skolotājs sakārto pagarinātās dienas grupas noteikumus (apmeklētības žurnāls), regulāri veic ierakstus žurnālā.

5. Skolotājs konsultē, palīdz izglītojamajiem mācību darbā, īpaši ar grūtībām.

6. Skolotājs  ievēro katra bērna individuālās, fiziskās un garīgās darba spējas, piemērojot tās PDG darba režīmam.

7. Darbu PDG vada pēc iepriekš sastādīta dienas režīma, ievērojot laiku nodarbībām svaigā gaisā, gan iesaistot izglītojamos nodarbībās telpās.

8. Skolotājs mācību pārtraukumos organizē izglītojamo aktīvu, veselīgu atpūtu ( pastaiga, spēles un sporta nodarbības).

9. Skolotājs un skolēni atbild par telpu tīrību un kārtību.

10. Skolotājs informē izglītojamos par pulciņu sākuma laikiem.

11. Skolotājs atbild par izglītojamo drošību un veselības stāvokli līdz PDG beigām.

12. Skolotājs iepazīstina skolēnus ar PDG iekšējās kārtības noteikumiem, dienas režīmu, veido labvēlīgu grupas mikroklimatu, risina jebkuru problēmsituāciju.

13 .PDG nodarbību laiks atbilst tarificēto stundu skaitam. 

Skolotājs veidojot PDG dienas režīmu mērķtiecīgi izplāno laiku:

· Mājas darbu sagatavošanai, ievērojot bērnu vecumposma īpatnības;

· Nodarbībām svaigā gaisā;

· Spēlēm skolotāja vadībā (telpās / svaigā gaisā atbilstoši laika apstākļiem)

Skolēna pienākumi un tiesības:

· Ierasties saskaņā ar PDG darba grafiku;

· Vienoties ar skolotāju par pulciņa apmeklējumu;

· Iepazīstināt PDG skolotāju ar veicamajiem mājas darbiem;

· Ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus;

· Mācību laikā netrokšņot, netraucēt citiem, sarunāties čukstus;

· Ievērot kārtību, tīrību;

· sakārtot savas mantas;

· Aiziet no PDG tikai ar skolotājas atļauju

2022./23.m.g. pagarinātajā dienas grupā strādā skolotājas

ELVITA MELNGAILE un INGA IVANĀNE