LAZDONAS PAMATSKOLAS NOLIKUMS                                                    
NOLIKUMS
 LAZDONAS PAMATSKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS 2022 (aktualizēts)
PAŠVĒRTĒJUMS
IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
 LAZDONAS PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
NOTEIKUMI
 DROŠĪBAS NOTEIKUMI SKOLĒNIEM
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
 IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA DATI
 SĪKDATNES POLITIKA LAZDONAS PAMATSKOLĀ LASĪT ŠEIT
 DATU PRIVĀTUMA POLITIKALASĪT ŠEIT
 KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI Covid-19  INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

KARTIBA