2020./2021. mācību gads projektā PuMPuRS

2021./2022 .m.g. Lazdonas pamatskola turpina dalību projektā PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Šajā mācību gadā tika realizēti 13 individuālie atbalsta plāni.

Pedagogi un atbalsta grupas speciālisti sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos 1.–9. klašu skolēniem matemātikā, angļu valodā, dabaszinībās, latviešu valodā, sniedz emocionālu atbalstu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, komfortabli un piederīgi justies skolā.

          Atskatoties uz paveikto projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, jāatzīmē, ka tas ir nesis savus augļus. Vērojams, ka skolēniem uzlabojās vērtējumi mācību priekšmetos, sekmīgāk veidojas pozitīva saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem. Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība. 9.klases skolēniem darbība projektā palīdz veiksmīgāk sagatavoties un justies drošāk eksāmenos. Šogad pirmo reizi projektā tiek iesaistīti arī sākumskolas skolēni.

         Paldies pedagogiem, kuri strādā projektā, lai atbalstītu, uzklausītu, iedrošinātu un palīdzētu izglītojamiem iegūt pamatizglītību! 

Sargāsim "PuMPuRs" un Pumpurēnus arī jaunajā mācību gadā! Un noteikti neaizmirsīsim par skolotājiem un vecākiem. Tikai kopā, veidojot ciešu sadarbību, mēs varam viens otru atbalstīt, lai sasniegtu mērķus!

Cienījamie vecāki!

Ja jums šķiet, ka Jūsu bērnam ir vērojamas mācību grūtības kādā mācību priekšmetā un pastāv risks neiegūt pamatizglītību, tad par iespējām piedalīties šajā projektā jautājiet skolas administrācijai!  Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2023

         Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001         
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Madonas novada pašvaldība, 2017.gada 26.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu Nr.P6-13/5, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs   Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris Ø  Latvijas pašvaldības;
Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādes
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta mērķgrupa 1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni; 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Ø  Kompensācija par: ·         sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); ·         naktsmītnēm; ·         ēdināšanu; ·         individuālās lietošanas priekšmetiem; ·         speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas Madonas pilsētas vidusskola (no 01.11.2017.);
Madonas Vakara un neklātienes vidusskola (no 01.11.2017. līdz 31.05.2018.);
Kalsnavas pamatskola (no 01.11.2017.);
Lazdonas pamatskola (no 01.12.2017.);
Degumnieku pamatskola (no 01.11.2017.)
Bērzaunes pamatskola (no 01.09.2018.);
Vestienas pamatskola (no 01.09.2018.).
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Gundega Puķīte Tālrunis 64860570 E-pasts gundega.pukite@madona.lv
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālrunis 28684847 E-pasts pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/ www.pumpurs.lv https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Sīkāku informāciju par projektu lasiet -      http://www.pumpurs.lv/