DRAUDZĪGA SKOLA                        

 Izglītības iestāde “Draudzīgās skolas” kustībā darbojas no 2009.gada, skolā ir izstrādāta “Draudzīgās skolas” programma mācību gadam, kurā tiek plānoti pasākumi un veicamie uzdevumi. Aktīvi piedalāmies dažādos organizētajos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vienojošajos pasākumos. Katru gadu apmeklējam organizētās konferences, kurās tiek izglītoti jaunieši par dažādām nozīmīgām tēmām, ar kurām tiek iepazīstināta skolēnu pašpārvalde un klašu aktīvs. Kustības „Draudzīga skola” misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. 

   Galvenie mērķi: uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību, pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

   Skolas vide:  Iestādē valda  labvēlīga, atbalstoša un uz savstarpējo sapratni balstīta psihosociālā vide. Vairākas reizes gadā t.sk. jaunajiem skolēniem adaptācijas periodā ar anketu palīdzību noskaidrojam  bērnu viedokli par psihosocioālo vidi, nepieciešamības gadījumā internāta skolotājs veic klases saliedēšanas pasākumus, pārrunā aktuālos jautājumus. Konfliktsituāciju gadījumos, saskaņā ar ieteicamo rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās, nekavējoties iesaistāmies  konfliktu novēršanai un izlīguma panākšanai, draudzīgu attiecību uzturēšanai un drošas vides nodrošināšana.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:bti