LAZDONAS PAMATSKOLA

Lazdonas pagastā skola darbojas no 1873.gada. Skola atrodas ļoti skaistā vietā starp diviem ezeriem—Rāceņu un Lazdonas. Skolai apkārt ir skaista un sakopta daba. 1933.gada 19.novembrī tiek iesvētīta jaunā skolas ēka Jurģu kalnā. 60-gadu beigās, 70-gadu sākumā īpaša uzmanība pievērsta metodiskajam darbam un kabinetu sistēmai. Pēdējos gados īpaša uzmanība pievērsta skolas telpu un apkārtnes labiekārtošanai. 1998. gadā datorzinību apguvei iekārtots kabinets, kas pastāvīgi tiek pilnveidots. Skolas kādreizējie skolotāji un skolēni—Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri—skolotāja un dzejniece Adina Ķirškalne, arheologs Jānis Graudonis, Madonas Novadpētniecības un Mākslas muzeja direktore Elza Rudenāja, absolvente Valija Briede, skolotāja un dzejniece Adina Ķirškalne. Skolēni piedalās daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos, īpaši labus panākumus gūstot matemātikā, vizuālajā mākslā, sporta,.. Skolas absolventi sekmīgi turpina tālākizglītību izvēlētajās mācību iestādēs.

PREZENTĀCIJA PAR LAZDONAS PAMATSKOLU 

LAZDONAS_PAMATSKOLA

Izglītības iestādes attīstības vīzija - SKOLA IKVIENAM!

Lazdonas  pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā ikvienam  ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. Personalizēta izglītība - iespējas un panākumi ikkatram. Saskatīt ikkatra skolēna stiprās puses un talantus un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu skolēnu panākumiem – tas ir katra pedagoga izaicinājums un mērķis. Nesaistīt skolēna personību tikai ar akadēmiskiem sasniegumiem, atbilstoši mācību priekšmeta standartam, bet pamanīt ikkatru mazu vai lielu soli, kas veicina izaugsmi un to pozitīvi novērtēt – tas ir pamats, lai mēs palīdzētu izaugt motivētai personībai, kura apzinās savu vērtību un atbilstoši tai veido savu dzīvi. Novērtēt un priecāties par sasniegumiem un kopīgi – skolēnam, skolotājam un vecākiem - meklēt jaunas iespējas ikkatra personīgai izaugsmei

SKOLAS VĒRTĪBAS:

SADARBĪBA (skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – vienīgais veids kā uzlabot mācīšanās rezultātus ir savstarpējās sadarbības kvalitātes uzlabošana caur pozitīvo. Mācības notiek skolēniem, skolotājiem un vecākiem savstarpēji mijiedarbojoties, tādējādi mācību procesa uzlabošana nozīmē savstarpējas mijiedarbības kvalitātes uzlabošanu. Sadarbojamies, lai justos droši.

ĢIMENE  - Skola ir kā mājas, kas saglabā bērna drošības sajūtu un ļauj apgūt jaunas zināšanas. Vecāki iesaistās skolas ikdienas dzīvē. Skolas un vecāku attiecības balstās uz savstarpēju cieņu, sadarbību, regulāru komunikāciju un atgriezenisko saiti. Mēs augstu novērtējam katras personas iniciatīvu, jo tikai kopā mēs varam sasniegt labāko rezultātu. Mēs sasniedzam vairāk, jo sadarbojamies, esam atbildīgi un turam dotos solījumus. Atšķirīgu viedokļu gadījumā mēs meklējam iespējas skaidrot savu redzējumu. Mums ir svarīgi piedzīvojumi, tāpēc kopā ar vecākiem mācāmies, darām, radām, smejamies gan skolā, gan ārpus tās. Mums sagādā prieku uzturēt un veidot jaunas tradīcijas, kopā atzīmējot valsts, skolas un bērnu svētkus.

ATTĪSTĪBA  - Mēs augstu vērtējam bērnu potenciālu, talantus un individualitāti. Mums ir būtiski saglabāt un veicināt bērnu dabīgo zinātkāri un patstāvību. Mēs atradīsim piemērotu mācīšanās tempu katram bērnam individuāli,  palīdzot bērniem attīstīt talantus, atklāt katra potenciālu un radot vēlmi mācīties. Sekojot līdzi metodēm un tehnoloģijām, mācību process vienmēr ir aktuāls. Skolotājs paplašina savu redzes loku un zināšanas ne tikai semināros, bet arī viesojoties citās skolās Latvijā. Mūsu bērnu vecāki mācās kopā ar bērniem un to kā bērnus atbalstīt. Lai resursi ir pieejami un bērni motivēti mācīties, mācību vide un process ir radošs, inovatīvs un netradicionāls. Mūsu vidi īpašu veido bērnu radītās lietas, kas iedvesmo!

RADOŠUMS – (skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem) uzdrošināties jautāt, eksperimentēt, kļūdīties un atrast kļūdas atrisinājumu, apzināties, ka  pie risinājuma var nonākt dažādos ceļos, veidot pašam savu stāstu un atbildīgi rīkoties, radīt idejas un realizēt tās. Mācību process, kurā domā, prāto, eksperimentē, jautā, brīnās, šķiro, kārto, rosina, pārdomā, sadarbojas. Kvalitatīvas izglītības iegūšana attīstot radošumu.

IZCILĪBA (katrā skolēnā, skolotājā, darbiniekā)  ikvienam ir talants būt sekmīgam kādā jomā, bet ne visās. Katram ir potenciāls būt talantīgam un veiksmīgam, tikai atšķirīgos veidos. Ieraugām, atbalstām, virzām, attīstām un slavējam (tiecoties pēc izcilības, atklāt katrā talantus un attīstīt tos)

POZITĪVISMS - Mums ir svarīga pozitīva vide, kura iedvesmo, ļauj būt brīvam uzskatos un idejās, tajā pašā laikā saglabājot balansu un mieru. Mēs protam priecāties par jaunām zināšanām, ikdienas notikumiem un viens par otru. Mācību novērtējumu mēs veicam pozitīvā veidā, izceļam to, kas vislabāk izdodas un norādām uz attīstāmajām pusēm, saglabājot personas motivāciju. Mēs esam atklāti, godīgi un ar pozitīvu attieksmi. Mēs mācāmies radīt prieku sev un citiem ar labiem vārdiem, uzslavām, iniciatīvu un atbalstu.

DABA - Mēs dosimies ārā, svaigā gaisā un mācīsimies sadzīvot ar dabu un saudzēt apkārtējo vidi. Mēs sapratīsim, ko dabai varam dot, kā palīdzēt un ko no tās varam saņemt. Regulāras aktivitātes svaigā gaisā – spēles, vingrošana un pārgājieni -, kā arī pārtikas un ieradumu ietekmes uz veselību pētīšana ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Mēs esam pētnieki brīžos, kad veicam ekspedīcijas un eksperimentus gan saistībā ar dabā notiekošajiem procesiem, gan cilvēku radītajām lietām. 

SKOLAS  DALĪBA  PROJEKTOS  UN  ATBALSTA  PROGRAMMĀS

 • Draudzīga skola” (organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija);
 • „Bērnu žūrija” (organizē Valsts Kultūrkapitāla fonds);
 • Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (atbalsta IZM un Eiropas sociālais fonds);
 • „Izglītības iestāžu informatizācija” (atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds);
 • „Skolas piens” (organizē Lauku atbalsta dienests);
 • „Skolas auglis” (organizē Lauku atbalsta dienests)
 • Madonas novada pašvaldības Izglītības projektu konkurss
LAZDONAS PAMATSKOLA  PIEDĀVĀ:
 • satiksmes autobusa brīvbiļetes skolēniem, kuri brauc uz skolu no Madonas;
 • daudzveidīgas interešu izglītības programmas : vokālais ansamblis, tautiskās dejas, vizuālā māksla, kokapstrāde, sports, jaunie žurnālisti, novadpētniecība, vides pulciņš,
 • logopēda nodarbības,
 • koriģējošās vingrošanas specialista nodarbības;
 • iespēju skolēnam sēdēt individuālā solā;
 • pagarinātās dienas grupu mājas darbu pildīšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ;
 • daudzveidīgas un veselīgas brīvpusdienas, pagarinātās dienas grupas bērniem arī launagu
 • nodrošinājumu ar  ziemas sporta inventāru (slēpes, slēpju zabāki, nūjas);
 • bezmaksas mācību grāmatas un darba burtnīcas;
 • mūsdienīgu informātikas kabinetu;
 • e-klasi;
 • labu materiāli tehnisko nodrošinājumu mācību stundām: interaktīvās tāfeles, audio un video ierīces, kodoskopi, mikroskopi, u.c. ;
 • skolas bibliotēkas pakalpojumus;
 • skolas novadpētniecības muzeja informācijas bāzes izmantošanas iespējas pētniecisko darbu veikšanai;
 • kokapstrādes kabinetu ar jauniem un moderniem darba galdiem un ierīcēm;            
 • estētiski sakārtotu skolas vidi;
 • individuālu pieeju un konsultācijas katram skolēnam ievērojot personības vajadzības;
 • skola organizē psihologa konsultācijas bērniem un vecākiem ;
 • ikviena bērna iesaistīšanos skolas pasākumos un aktivitātēs, lai pilnveidotu skolēna redzesloku, zināšanas un talantus;
 • darbošanos skolas pašpārvaldē;
 • iespēju iesaistīties ārpusskolas, novada, valsts un starptautiskos projektos un aktivitātēs;
 • kopīgus pasākumus (vecāki, skolēni, pedagogi), kas veicina savstarpējo sapratni un sadarbību: klases vakari, talkas, aktīvas atpūtas un izklaidējoša rakstura aktivitātes u.c
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .