Mums balto skolu bērzu kalnā par savējo ir laime saukt.   / A. Ķirškalne /

LAZDONAS PAMATSKOLA ĪSTENO:
pamatizglītības programmu - 21011111
pirmsskolas izglītības programmu  - 01011111
speciālās izglītības programmu - 21015811
speciālās izglītības programmu - 21015611

Kopš 2016.gada darbojamies VESELĪBU VEICINOŠO SKOLU TĪKLĀ 

LAZDONAS  PAMATSKOLAS  DARBĪBAS  MĒRĶI:
1.      Izglītojamiem drošas, veselīgas un attīstošas izglītības vides izveidošana sadarbībā ar pašvaldību.
2.     Kvalitatīva un mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšana.
3.      Mērķtiecīgu  un pilsoniski atbildīgu  bērnu un jauniešu audzināšana.
4.      Atbalsta sniegšana ikviena izglītojamā personības izaugsmei atbilstoši viņa spējām un iespējām

     

Mēs iedrošinām un atbalstām mūsu bērnus pilnveidot zināšanas, prasmes un rakstura iezīmes.

Mēs sagaidām, ka mūsu skolēni ciena un rūpējas par līdzcilvēkiem.

Mēs iedvesmojam skolēnus veidot šo pasauli labāku.   

Vienmēr laipni gaidīti Lazdonas pamatskolā!

Veiksme Jūsu bērna nākotnē –ir Jūsu ieguldījums viņu attīstībā šodien!!!

Adrese: "Jurģkalni", Lazdonas pagasts, 
Madonas novads, LV-4824      

Direktore  Lana Kunce - kontakttālrunis 64807460  Direktora vietniece izglītības jomā   m.t. 28727501 skolotāju istaba      tālr. 64807550                   

E-pasts:  lazdonasskola@madona.lv